حقوقجزاچیست؟

Feb 26, 2023 Others

حقوقجزایکیازگرایشهایعلمحقوقعمومیاستکهبهبررسیجرایمومجازاتهایآنمیپردازد. همچنیناینگرایشبهبررسیحمایتدولتهاازحقوقمردموارزشهایجامعهمیپردازدبههمیندلیلبهآنحقوقارزشینیزمیگویند. .

 

قوانینجزاییبرایدیگرانحقیایجادنمیکندوقانونایجادمیکند،بلکهمیتواندضامنرعایتحقوقدیگرانوقوانینجامعهباشد. بهدلیلوجوداینمجازاتهااستکهعلومجنایییاحقوقجزابهیکرشتهسرکوبگرتبدیلشدهاست. حقوقجزایاحقوقجزامربوطبهموضوعجرایمومجازاتاستکهوکیلمتخصصدرجرایمکیفریبایدبهآنمسلطباشد. جرمشناسیوجرمشناسییکیازرشتههاوگرایشهایرشتهحقوقاستکهفارغالتحصیلاندورهکارشناسیحقوقمیباشند. میتواننددراینگرایشبهتحصیلادامهدهند. اینگرایشدردومقطعکارشناسیارشدودکتریارائهمیشود. گرایشحقوقجزاوجرمشناسیدرشرایطکنونیکهباافزایشجرایموآسیبهایاجتماعیمواجههستیمیکیازگرایشهایکاربردیوجذابعلمیوعملیبهشمارمیرود. تعاریفمختلفیازحقوقکیفریارائهشدهاستکهبراساسیکیازاینتعاریفمیتوانگفت. موضوعحقوقجزابررسیجرایمواعمالضداجتماعیوضوابطحاکمبرواکنشدولتبهآنهادرجهتبرقراریامنیتونظماست.

 

 

 

رابطهحقوقکیفریوزندگیانسان

دررابطهبااینروندبایدگفتکههرروزشاهدتغییراتزیادیدرسبکزندگیافرادهستیمکهاینحوزهرانیزتحتتاثیرقرارمیدهد. اصولومبانیجرمانگاریوتعیینضمانتاجراهایکیفری،اینحوزهرابهیکیازسریعترینروندهایدرحالتحولدرحوزهحقوقتبدیلکردهاستکهعلتاصلیآنتغییردرسبکزندگیانساناست.

 

حقوقجزاضامنرعایتواحترامبهحقوقمتقابلانسانهاواحترامورعایتارزشهایهرجامعهاست.

 

شاخههایحقوقجزا

اینرشتهشاملشاخههایمختلفعلومجنایییاعلومجناییاستکهشاملعلومزیرمیشود: علومجناییحقوقی،علومجناییتجربی،سیاستجناییوفلسفهجنایی. گسترشعلومجناییتجربیبهعنوانیکیاززیرمجموعههایعلومجنایی (شاملعلمکشفجرم،جرمشناسیوجرمشناسیوجامعهشناسیعدالتکیفری) نشانمیدهدکهعلمحقوقومجازاتدرحالتخصصیشدناستکهبیشکبهتحولاتحاکمبرجوامع،صنعت،اقتصادوغیره

انواعحقوقجزا

حقوقجزابهطورکلیبهدودستهحقوقجزایعمومیوحقوقجزایخاصتقسیممیشود.

 

حقوقجزایعمومی: درایندستهازحقوقجزابهبررسیمفهومجرم،کیفری،مسئولیتکیفریومجازاتواقداماتحمایتیوتربیتیآنهامیپردازیم.

 

حقوقجزایخاص: نوعدومحقوقجزا،حقوقجزایخاصاستکهبهبررسیهرجرم،عناصرخاصتشکیلدهندههریکازجرایمومجازاتهایمربوطبهآنمیپردازد. جرمشناسی

جرم‌شناسییکیازگرایش‌هایعلمحقوقاست،البتهجرم‌شناسیعلمیاستکهازمجموعه‌ایازعلومحقوقی،جامعه‌شناسیوروان‌شناسیبرخاستهاستوعلممیان‌رشته‌ایمحسوبمی‌شودکهباعثوجودواهمیتاینرشتهدرمیانرشته‌هایدیگرشدهاست. علومتبدیلشدنبهیکعلمقدرتمند

 

باپیشرفتتکنولوژیواینترنتوتغییرروزافزونزندگیبشرجرایممختلفینیزایجادشدکهدیگرتنهاراهپیشگیریازوقوعجرمنبودوبههمیندلیلرشتهجرمشناسیشکلگرفتکهروشهایجدیدیرابرایمقابلهباجرموجنایتتغییرداد. باوجوداین،میتوانگفتجرمشناسیعلمیاستکهبهمطالعهجرم،علتوقوعجرمومطالعهمجرمانمیپردازد. انواعجرمشناسی

جرمشناسیخوددارایتقسیماتوشاخههایمختلفیاست. بهطورکلیجرمشناسیرامیتوانبهدودستهکلیتقسیمکرد: 1. جرمشناسینظری. 2. جرمشناسیکاربردی

 

هریکازایندستههادارایشاخههایمختلفیهستندکهبهاختصاربهمعرفیهریکمیپردازیم.

منبع

Leave a Reply